TO BE NUMBER ONE 2018

to be number 2018 โครงการ พัฒนาสร้างเสริมศักยภาพเด็กในวัยเรียนและวัยรุ่น อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จัดกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่นในวัยเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Leave a Comment