สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑