“๘ สิงหาคม วันประชาคมอาเซียน”

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธนธรรมได้จัดกิจกรรมนิทรรศการ “วันประชาคมอาเซียน” ในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธนธรรม โรงเรียนแม่จันวิทยาคม