โครงการอบรมความรู้เยาวชนในสถานศึกษา

โครงการอบรมความรู้เยาวชนในสถานศึกษาในเขตที่ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑