โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎหมายขนส่ง โดย ขนส่งจังหวัดเชียงราย

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎหมายขนส่ง โดย ขนส่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๘ -๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่่จันวิทยาคม