กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม