การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ให้แก่นักเรียน ในวันที่ ๘-๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม