“รวงทอง ลาทุ่ง” พิธีมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะผู้บริหารและคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม พิธีมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑