การอบรมการแยกขยะให้แก่นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การอบรมให้ความรู้การแยกขยะให้แก่นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

Leave a Comment