ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการจรัล แก้วเป็ง

คณะผู้บริหารและคณะครูบุคลากรโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้เข้าร่วมต้อนรับผู้อำนวยการจรัล แก้วเป็ง
ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑