โครงการ คิดดี ทำดี เพื่อศักดิ์ศรีเมืองเชียงราย ของชมรมคนดีศรีเชียงราย

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วม โครงการคิดดี ทำดี เพื่อศักดิ์ศรีเมืองเชียงราย ของชมรมคนดีศรีเชียงราย และทางชมรมได้ให้นักเรียนส่งผลงานกระทำ ความดีด้านคุณธรรม ประเภทเยวชนและได้รับมอบเกรียรติบัตรซึ่งนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม