การแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษาเนื่องในงาน Thailand STEM Festival ระดับภาคเหนือตอนบน

การแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษาเนื่องในงาน Thailand STEM Festival ระดับภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ของนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม