การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดขึ้นในวันที่ ๐๘ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม