ค่ายสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ค่ายสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ของนักเรียนแกนนำระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๕  ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องสมุดโรงเรียนแม่จันวิทยาคม