กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ขึ้นในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม