นักเรียนตัวแทนจากโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้ส่งนักเรียนตัวแทนจากโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานทดแทน จำนวน ๒ ทีม ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท คือโครงงานเรื่อง เตาชีวมวล 3 in 1  และ รางวัลชมเชย โครงงานเรื่องเครื่องปั่นไฟฟ้าพลังงานน้ำ ทั้งนี้ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบโล่ เพื่อเป็นเกียรติแก่โรงเรียนแม่จันวิทยาคมที่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและพัฒนาศักยภาพผ่านสื่อการเรียนรู้แก่นักเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน