Merry Christmas 2018

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Merry Christmas 2018 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดขึ้นในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม