การรับการติดตามของผู้เชี่ยวชาญจังหวัดเชียงราย

การรับการติดตามของผู้เชี่ยวชาญจังหวัดเชียงราย โรงเรียนห้องเรียนคุณภาพ SMT SCHOOL
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย