มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ happy new year 2019

คณะผู้บริหารโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ คณะครูและบุคลากร ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ลานสนามกลางแจ้งโรงแรมแม่จันพาเลซ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย