ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนโควตานักเรียนเดิม

รายงานตัววันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30น.
ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4-compressed