การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม “ครูผู้ช่วย”

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม “ครูผู้ช่วย” โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม