การรายงานการนำเสนอประกอบการพิจารณาการขออาคารเรียน ๓๒๔ล/๕๕ข

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่่จันวิทยาคม เป็นประธานในการประชุม การรายงานการนำเสนอประกอบการพิจารณาการขออาคารเรียน ๓๒๔ล/๕๕ข ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒