การประชุมคณะกรรมการ ภาคี 4 ฝ่าย เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ ๖๐ ปี

การประชุมคณะกรรมการ ภาคี ๔ ฝ่าย เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ ๖๐ ปี แม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม