โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านคณิตศาสตร์

ไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านคณิตศาสตร์ (กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๒ ณ ห้องศูนย์คณิตศาสตร์