การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒