การทำสัญญาและปฐมนิเทศก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การทำสัญญาและปฐมนิเทศก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักเรียนห้องทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพ(อุตสาหกรรม) และห้องเรียนพืชศาสตร์และห้องเรียนอาหารและโภชนาการ โครงการห้องเรียนอาชีพ ชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม