MWK RUN 2019

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวิ่งครบรอบ ๖๐ ปี แม่จันวิทยาคม ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ลานสนามกีฬา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม