โครงการค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดโครงการค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วัดป่าหมากหน่อ อ.แม่จัน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร คือ พระมหาชัยนันต์ โชติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าหมากหน่อ และนายสัมพันธ์ เนตรวชิรกุล นายช่างรังวัดอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน มีนักเรียนระดับชั้นม.๑ และ ม.๒ เข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน