เพลงรักเสมอ (แม่จันวิทยาคม)

ผู้ประพันธ์และขับร้อง กิตตินันทน์ ไสยวรรณ์
ในฐานะตัวแทนศิษย์เก่าและปัจจุบัน
ครูวิจิตร นาเมืองรักษ์ (อดีดครูศิลปะโรงเรียนแม่จันวิทยาคม)