ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 สำหรับการเรียนปรับพื้นฐาน

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 สำหรับการเรียนปรับพื้นฐาน  ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 – 15.00 น.
* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ที่ห้องวิชาการ***
ข้อปฏิบัติมีดังนี้
1. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
2. เตรียมอุปกรณ์การเรียนเช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด สมุด

* ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมอาหารกลางวันและน้ำดื่มไว้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 สำหรับการเรียนปรับพื้นฐาน
ใบรายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน-ม.1-2562

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4 สำหรับการเรียนปรับพื้นฐาน
ใบรายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน-ม.4-2562