โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรม “การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่” ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรม “การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม