กิจกรรมจิตอาสาทำความดีถวายในหลวง ณ วัดพระธาตุดอยเวา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม และคณะครู ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนและชุมชน ของสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ตามนโยบายของ สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ณ วัดพระธาตุดอยเวา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อบ้านเมืองและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด อันจะสร้างให้สังคมเป็นสุขโดยขับเคลื่อนทุกสาขาวิทยาเขตและทุกโรงเรียนพร้อมกันและต่อเนื่องตลอดไป ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒