กิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ได้จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
รุ่นที่ 7/2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม วันที่ 20 มิถุนายน 2560

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com