รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กดีศรีแม่จัน ด้านผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5
ที่ได้รับรางวัลเด็กดีศรีแม่จัน ด้านผลการเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย

**  นักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กดีศรีแม่จัน ระดับเหรียญทองให้ขึ้นรับเกียรติบัตรในวันประชุมผู้ปกครอง 8 มิถุนายน 2562
ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.ต้น 08.00-12.00น. ม.ปลาย 13.00-16.00น.

รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายชื่อเด็กดีศรีแม่จันม.1

รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  2
รายชื่อเด็กดีศรีแม่จันม.2

รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายชื่อเด็กดีศรีแม่จันม.4

รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายชื่อเด็กดีศรีแม่จัน_ม.5