การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓,๕ และ ๖ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒