พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒