กิจกรรมการทำบุญตักบาตร ระดับชั้นม.1

นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคมและคณะครู
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่1 เข้าร่วมกิจกรรมการทำบุญตักบาตร
ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com