ปลูกปัญญา True School tour Upskill o-net

โครงการ  ปลูกปัญญา True School tour Upskill o-net  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒