โครงการสานใจไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง

นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วม โครงการสานใจไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง “กิจกรรมสานเสวนาและสันทนาการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเชียงราย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา