มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรม มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  วันต่อต้านยาเสพติดโลก  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่จัน (ศป.ปส.อ.แม่จัน) อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒