ตรวจสภาพรถตู้ รับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ตรวจสภาพรถตู้ รับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒