โรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำสัปดาห์

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำสัปดาห์ ในวันที่ ๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม