กิจกรรม ปรับพื้นฐานการเรียนรู้วิชาบัญชี

กิจกรรม ปรับพื้นฐานการเรียนรู้วิชาบัญชี โครงการพัฒนาการเรียนการสอน (ธุรกิจ) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒