แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.๑- ม.๖ ได้แห่เทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดป่าซาง  วัดแม่คี วัดป่าห้า วัดศาลา วัดศรียางมูล และวัดสันคือ โดยได้รับความร่วมมือในการตบแต่งเทียนของแต่ละคณะสี  ในวันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒