ยินดีต้อนรับคณะครู ศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร และ คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม