พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จัน ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒