ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒