” สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม ” สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ” มีการแสดง Stem Showcase Magic Bomb และการแสดงนิทรรศการของนักเรียนที่มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ในวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา