กิจกรรมเข้าค่ายสวนพฤกษศาสตร์

กิจกรรมเข้าค่ายสวนพฤกษศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม