รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 (รอบชิงชนะเลิศ)

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 (รอบชิงชนะเลิศ) และได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันดังต่อไปนี้
1. นางสาวดาราวดี ยอดพรมแว่น ชั้นม.6/1
2. นางสาวนฤมล สิงห์กวาง ชั้นม.6/6
3. เด็กชายวรเมธ จันทะกูล ชั้นม.3/2
โดยมีครูที่ปรึกษาคือ ครูประชัน ปันมิตร ครูกฤษขจร ฟ้าเลิศ ครูกุสุมาลย์ วรรณคำ และครูมัลลิกา คูสีวิน ผู้ควบคุม